Women's March icon

Women's March Tallinn Chapter

About this Chapter

Hero image

Photo: Diana Pashkovich


Eesti keeles / In Estonian

Naiste Marss Tallinn seisab naiste õiguste eest, sõltumata nende taustast. Meie unistus on elada maailmas,


 • kus naised on meestega võrdselt esindatud poliitikas, meedias, ärijuhtimises, akadeemias ja mujal;
 • kus sugu ei määra töötasu, tööelu kvaliteeti või karjääriperspektiive ja erialavalikuid;
 • mis on vaba naistevastasest vägivallast: seksuaalsest, füüsilisest, vaimsest ja virtuaalsest;
 • kus kliimamuutuste peatamisse suhtutakse täie tõsidusega ja kus ollakse solidaarsed teiste inimeste ja rahvaste muredega.


Naiste Marss Tallinn seisab naiste eest ja toetab ka teiste tõrjutud rühmade õigusi. Marss on vastu igasugusele eelarvamuslikkusele ja diskrimineerimisele, mis põhineb soolisel ja seksuaalsel identiteedil, rahvusel, nahavärvil, kodusel keelel, vanusel, erivajadusel või usutunnistusel. Arvame, et kõigil on õigus elada head elu, mis on vaba vägivallast, diskrimineerimisest ja ebaõiglusest. Hoolime nii Eestis toimuvast kui ka tervest maailmast. Usume, et iga inimese teod – ja tegevusetus – on suure mõjuga. Me marsime parema tuleviku nimel ja kutsume marssima kõiki, kes jagavad seda unistust.


Kas soovid korraldamises kaasa lüüa? See meeldiks meile väga. Võta meiega ühendust, kontaktid leiad allpool.


По-русски / In Russian

Женский марш выступает за права женщин независимо от их происхождения. Наша мечта - жить в мире,


 • где женщины в равной степени представлены в политике, средствах массовой информации, деловых кругах, научных кругах и в других местах среди мужчин;
 • где пол не будет определять размер заработной платы, качество рабочих условий, карьерных перспектив или выбора специальности;
 • где нет места насилия над женщинами, будь оно сексуальное, физическое, психологическое, либо виртуальное;
 • где изменение климата рассматривается с серьезностью и где люди солидарны с проблемами других народов и людей.


Женский марш выступает за женщин и поддерживает права других маргинальных групп. Марш выступает против любых предрассудков и дискриминации по признаку пола и сексуальной идентичности, национальности, цвета кожи, родного языка, возраста, особых потребностей и религии. Мы считаем, что каждый человек имеет право жить хорошей жизнью, свободной от насилия, дискриминации и несправедливости. Женскому маршу не безразлична ситуация не только в Эстонии, но и во всем мире. Мы считаем, что поступки и бездействие каждого человека оказывают большое влияние на окружающий мир. Мы маршируем за лучшее будущее и приглашаем всех, кто разделяет эти мечты присоединиться к маршу.


Хочешь поучаствовать в огранизации? Это было бы отлично! Обязательно свяжись с нами, контакты найдешь внизу.


In English

Women’s March Tallinn stands for the rights of women, regardless of their background. Our dream is to live in a world


 • Where women are represented equally with men in politics, media, business, academia and elsewhere;
 • Where gender does not define one’s pay, quality of work life, or career opportunities and specialty options;
 • Which is free of violence against women, be it sexual, physical, emotional, or virtual;
 • Where the fight against climate change is taken seriously and where there is solidarity with the concerns of other people and nations.


Women’s March Tallinn stands not only for the rights of women, but of all marginalized groups. We are against any prejudice and discrimination based on gender, sexual identity, nationality, skin colour, native language, age, special needs, or faith. We believe that everyone has the right to a good life, one that is free of violence, discrimination, and injustice. Women’s March Tallinn cares about what happens in Estonia as well the rest of the world. We believe that each person’s actions – and lack of actions – have great impact. We march for a better future and we invite everyone who shares our dreams to march with us.


Would you like to join our team? We would really like that. The contacts are below.

Location

Location

Tallinn, Estonia

We want to Take Action on

Climate Change
Economic Justice
Ending Violence
Fair Wages
Gender Based Violence
Intersectionality
Women’s Economic Security
Women’s Representation
Women’s Safety

Leadership Team

Partner Organizations